DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Konfiguracja

W celu ustawienia opcji i skonfigurowania działania WMS4enova365 należy wejść w opcjach do zakładki X DEFT\Lokalizacje\Ogólne

Opcje ogólne

Podstawowe ustawienia określają najbardziej podstawowe parametry:

 • Lokalizacja w wersji STD – jest to parametr tylko do odczytu który inicjuje się na podstawie licencji i określa wersja systemu
 • Cecha pozycji z lokalizacją dla INW – określa cechę tekstową dla pozycji dokumentu handlowego. Parametr ten wykorzystywany jest tylko w przypadku dokumentu inwentaryzacji. W cesze tej zapisywany jest kod lokalizacji spisany podczas inwentaryzacji
 • Cecha pozycji z partią dla INW – określa cechę tekstową dla pozycji dokumentu handlowego. Parametr ten wykorzystywany jest tylko w przypadku dokumentu inwentaryzacji. W cesze tej zapisywany jest numer partii spisany podczas inwentaryzacji
Opcje - Ustawienia magazynu

W systemie można skonfigurować które z magazynów systemu enova365 podlegają funkcjonalności systemu WMS. Nie wszystkie magazyny muszą posiadać tą funkcjonalność.

Aby uruchomić funkcjonalność WMSa na wybranym magazynie należy w części odpowiedzialnej za ustawienia magazynów kliknąć nad listą klawisz NOWY – spowoduje to otwarcie okna z wyborem magazynu który chcemy dodać do obsługi WMSa.

 • Po wybraniu magazynu z listy w okienku pokażą się opcje możliwe do ustawienia dla tego magazynu. Każdy magazyn może mieć osobne ustawienia i logika jego pracy może być ustawiona w różny sposób.

 • Domyślna strefa przyjęć – określa na jaką lokalizacje trafi domyślnie towar który został przyjęty na magazyn dokumentem przyjęcia (np. PZ 2, PW, MMP itp.)
 • Domyślna strefa zwrotów – określa na jaką lokalizacje trafi domyślnie towar który wrócił na magazyn w wyniku korekty. Może być to ta sama lokalizacja co strefa przyjęć a może być inna.
 • Domyślna strefa korekt – jeśli robimy korektę do dostawcy i w jej wyniku zostanie ściągnięty zasób z magazynu musi być wiadomo z jakiej lokalizacji ma być pobrany. System będzie pobierał z wskazanej na tym ustawieniu – czyli przed zrobieniem korekty magazynier musi zrobić zmianę lokalizacji i przenieść towar przeznaczony do zwrotu na tą lokalizację
 • Pozwól wydawać ze składu – w systemie może określać różne typy lokalizacji – domyślnie lokalizacja określona jako SKŁAD pozwala zrobić dokumentu rozchodowego. Można przełączyć aby rozchód z lokalizacji typu SKŁAD był zablokowany lub wskazać cechę która pozwoli dla dokumentu wystawiać ze SKŁAD lub zabroni.
 • Lokalizacja powiązana z dostawą – na dokumencie rozchodowym w momencie wybrania towaru enova podpowie zasoby zgodnie z ustaloną kolejką zasobów – np. wg. FIFO i zgodnie z tą kolejką podpowie lokalizacje – jeśli opcja ta jest włączona – aby wskazać inną lokalizację trzeba także wskazać inny zasób(dostawę)
 • Obsługa jednorodności lokalizacji – możliwe opcje do ustawienia:
  • WG towaru – nie pozwoli składować na danej lokalizacji więcej niż jednej kartoteki towarowej
  • WG wartości cechy – określa cechę tekstową do zasobu lokalizacyjnego i na jednej lokalizacji mogą być tylko towary które mają tą wartość do zasobu. Np. zasoby z tego samego dnia były dopuszczone na jednej lokalizacji
  • WG nr partii XDPartie – pozwala na składowanie w danej lokalizacji tylko towarów z tą samą partią
  • WG nr palety XDPartie – pozwala na składowanie w danej lokalizacji tylko towarów z tą samą paletą
  • WG kodu indent XDPartie – pozwala na składowanie w danej lokalizacji tylko towarów z tym samym identyfikatorem
 • Treść komunikatu o błędzie – jeśli warunek jednorodności nie jest spełniony to wyświetla się błąd który jest wpisany w tym polu.
 • Worker kolejki – po włączeniu umożliwia wpisanie kodu algorytmu który firma wdrożeniowa może dostosować do potrzeb klienta, a który decyduje o tym jakie lokalizacje i w jakiej kolejności system podpowie użytkownikowi

Ustawienia etykiet – umożliwia indywidualne ustawienie etykiet dla danego magazynu niezależnie od domyślnych ustawień w opcjach głównych

Opcje - Ustawienia etykiet

System umożliwia drukowanie predefiniowanych etykiet z kodami kreskowymi do oklejania lokalizacji. Aby etykiety były bardziej przyjazne wzrokowo dla magazynierów można ustawić klucze kolorystyczne – przykładowo etykiety dotyczące tego samego poziomu mogą być z tym samym kolorem tła.

 • Dodając nowy kolor dla komórek poziomów możemy ustalić:

  • POZIOM – określa do której części kodu lokalizacji się odnosimy
  • NAZWA – jak na wydruku etykiety będzie zatytułowany ten fragment
  • KOLOR – w jakim kolorze wydrukuje się tło tego poziomu kodu
  • WPŁYWA NA TŁO – może być zaznaczony tylko jeden poziom – na podstawie zaznaczonego poziomu z prawej tabelki zatytułowanej TŁO ETYKIET W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU będzie dobierany kolor tła całej etykiety

  Przykład wydruku standardowej etykiety wraz odniesieniem do przykładowych ustawień można zobaczyć w dalszych częściach instrukcji.